ცხა­დდე­ბა­ კო­ნკუ­რსი­ ე­ვრო­კო­მი­სიი­ს მიე­რ და­ფი­ნა­ნსე­ბუ­ლი­ Erasmus+ი­ს პრო­გრა­მი­ს სტი­პე­ნდიი­ს მო­სა­პო­ვე­ბლა­დ რუანის უნივერსიტეტში, საფრანგეთი


ხა­დდე­ბა­ კო­ნკუ­რსი­ ე­ვრო­კო­მი­სიი­ს მიე­რ და­ფი­ნა­ნსე­ბუ­ლი­ Erasmus+ი­ს პრო­გრა­მი­ს სტი­პე­ნდიი­ს მო­სა­პო­ვე­ბლა­დ რუანის უნივერსიტეტში, საფრანგეთი


კო­ნკუ­რსში მო­ნა­წი­ლეო­ბის მი­ღე­ბა შეუ­ძლიათ აკა­კი წე­რე­თლის სა­ხელე­მწი­ფო უნი­ვე­რსიტე­ტის  სტუდენტებს. სპეციალობები: ფრანგული ენა და ლიტერატურა, ტურიზმი.

სწავლების ენა - ფრანგული (მინ. B 2)

მობილობის პერიოდი და ხანგრძლივობა:

სტუდენტი: 2018/2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი  - 3 თვე.

საჭირო დოკუმენტები:

  1. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/curriculum-vitae)
  2. პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი
  3. ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
  4. სასწავლო ხელშეკრულება
  5. ნიშნების ფურცელი
  6. სტუდენტის ცნობა

 

საბუთების მიღება იწარმოებს აწსუ საგარეო ურთიერთობათა და განვითარების სამსახურში 2018 წლის 15 ოქტომბრამდე

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ აწსუ საგარეო ურთიერთობათა და განვითარების სამსახურს III კორპუსი V სართული ოთახი 3504