პროფესიულ პროგრამებზე ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადები და მათ მიერ წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა

იხილეთ ბრძანება პროფესიულ პროგრამებზე ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრისა და მათ მიერ წარმოსადგენი საბუთების ნუსხის დამტკიცების შესახებ