„ძირითადი კომპეტენციები კარიერულ განვითარებაში“

2018 წლის 18 დეკემბერს ტუტორთა ჯგუფის ინიციატივით სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის, კარიერული განვითარების სერვისმა ჩაატარა ტრენინგი აწსუ-ს საინჟინრო ტექნიკურის და საინჟინრო ტექნოოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის ტრენინგი თემაზე „ძირითადი კომპეტენციები კარიერულ განვითარებაში“ .
ტრენინგის ძირითადი მიზანი იყო აწსუ-ს სტუდენტთა კარიერული ზრდის უნარების გამომუშავება.