დამატებით minor პროგრამებზე შიდა მობილობისათვის ასათვისებელი ადგილების რაოდენობა

ბრძანება დამატებით minor პროგრამებზე შიდა მობილობისათვის ასათვისებელი ადგილების რაოდენობის შესახებ