ჰუმანიტარულ და პედაგოგიურ ფაკულტეტებზე პერსონალის ატესტაციის ჩატარების ფორმების, თარიღის და დროის და საატესტაციო მოთხოვნების შესახებ

№01-04-29 რექტორის ბრძანება ატესტაციის გამოცხადების შესახებ