აწსუ საინჟინრო–ტექნიკური, საინჟინრო–ტექნოლოგიური, აგრარული და საზღვაო–სატრანსპორტო ფაკულტეტებზე პერსონალის ატესტაციის ჩატარების ფორმების, თარიღის და დროის, ასევე საატესტაციო მოთხოვნების შესახებ ბრძანება

ატესტაციის ჩატარების ფორმების, თარიღის და დროის, ასევე  საატესტაციო მოთხოვნების შესახებ ბრძანება

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.