აწსუ საინჟინრო–ტექნიკური, საინჟინრო–ტექნოლოგიური, აგრარული და საზღვაო–სატრანსპორტო ფაკულტეტებზე პერსონალის ატესტაციის ჩატარების ფორმების, თარიღის და დროის, ასევე საატესტაციო მოთხოვნების შესახებ ბრძანება

ატესტაციის ჩატარების ფორმების, თარიღის და დროის, ასევე  საატესტაციო მოთხოვნების შესახებ ბრძანება