ახალმა სადოქტორო პროგრამამ „საინჟინრო ტექნოლოგიები და სისტემები“ წარმატებით გაიარა აკრედიტაცია

საინჟინრო–ტექნკური ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის მიერ შემუშავებულმა ახალმა სადოქტორო პროგრამამ „საინჟინრო ტექნოლოგიები და სისტემები“ წარმატებით გაიარა აკრედიტაცია 2019 წლის 9 ივლისს და მიიღო უფლება 2019-2020 სასწავლო წლისათვის განახორციელოს დოქტორანტთა მიღება