სამაგისტრო პროგრამებზე 2019-2020 სასწავლო წლისათვის მისაღები გამოცდების საკითხები

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა "გერმანული ენა და ლიტერატურა"

სამაგისტრო პროგრამა "ინგლისური ენა და ლიტერატურა"

სამაგისტრო პროგრამა "ლინგვისტიკა"

სამაგისტრო პროგრამა "რუსული ენა და ლიტერატურა"

სამაგისტრო პროგრამა "ფილოსოფია - რელიგიის კვლევები"

სამაგისტრო პროგრამა "ფრანგული ენა და ლიტერატურა"

სამაგისტრო პროგრამა "ქართული ლიტერატურა"

ამაგისტრო პროგრამა "ამერიკისმცოდნეობა"

ამაგისტრო პროგრამა "საქართველოს ისტორია"

აღმოსავლური ფილოლოგია - სამაგისტრო პროგრამა "არაბული"

აღმოსავლური ფილოლოგია - სამაგისტრო პროგრამა "თურქული"

აღმოსავლური ფილოლოგია - სამაგისტრო პროგრამა "სპარსული"

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა "ბიზნესის ადმინისტრირება"

სამაგისტრო პროგრამა "ბიზნესის ადმინისტრირება" - უცხო ენის ტესტის ნიმუში (ინგლისური ენა)

                                      "ბიზნესის ადმინისტრირება" - უცხო ენის ტესტის ნიმუში (გერმანული ენა)

                                      "ბიზნესის ადმინისტრირება" - უცხო ენის ტესტის ნიმუში (ფრანგული ენა)

სამაგისტრო პროგრამა "ეკონომიკა"

სამაგისტრო პროგრამა "ჟურნალისტიკა"

სამაგისტრო პროგრამა "საჯარო მმართველობა"

სამაგისტრო პროგრამა "საჯარო სამართალი"

სამაგისტრო პროგრამა "სისხლის სამართალი"

პედაგოგიური ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა "განათლების მეცნიერებები და მართვა"

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა "ბიოლოგია-ეკოლოგია"

სამაგისტრო პროგრამა "გამოყენებითი ბიომეცნიერებები - ბიოტექნოლოგია"

სამაგისტრო პროგრამა "კომპიუტერული მეცნიერებები"

სამაგისტრო პროგრამა "მათემატიკა"

სამაგისტრო პროგრამა "რეგიონალური გეოგრაფია და რეკრეაციული რესურსები"

მედიცინის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა "ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ინფორმატიკის ნაწილი)"

სამაგისტრო პროგრამა "ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ფიზიკის ნაწილი)"

სამაგისტრო პროგრამა "ფარმაცია (ფარმაცევტული ქიმია)"

სამაგისტრო პროგრამა "ფარმაცია (წამალთა ტექნოლოგია)"

სამაგისტრო პროგრამა "ფარმაცია (ფარმაკოგნოზია)"

სამაგისტრო პროგრამა "ფარმაცია (ზოგადი ფარმაკოლოგია)"

სამაგისტრო პროგრამა "ფარმაცია (სოციალური ფარმაცია)"

სამაგისტრო პროგრამა "საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა"

საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა "სატრანსპორტო ლოჯისტიკა"

სამაგისტრო პროგრამა "ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მენეჯმენტი"

სამაგისტრო პროგრამა "ელექტროენერგეტიკა"

საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა "გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია"

სამაგისტრო პროგრამა "სასურსათო ტექნოლოგია"

სამაგისტრო პროგრამა "ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია"

აგრარული ფაკულტეტი

აგროეკოლოგია

ლანდშაფტური არქიტექტურა

ტურიზმი

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.