აწსუ რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის პირველადი შედეგები

რექტორის № 01-04/56, 07.08.2019 წლის ბრძანებით რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის პირველადი შედეგები

გვარი

სახელი

საკონკურსო თანამდებობა

მიმართულება

ქვემიმართულება

ხაჭაპურიძე

ლუიზა

ასოცირებული პროფესორი

ქართული ფილოლოგია

ქართული ენა

თევდორაძე

ვახტანგი

ასოცირებული პროფესორი

აღმოსავლური ფილოლოგია

არაბული ფილოლოგია

წიტაიშვილი

დავითი

ასოცირებული პროფესორი

ისტორია

საქართველოს ისტორია

ხაჭაპურიძე

რამაზი

ასოცირებული პროფესორი

ისტორია

ანთროპოლოგია

ფერაძე

ვასილი

ასოცირებული პროფესორი

სოციალური მეცნიერებები

საერთაშორისო ურთიერთობები

ჭეიშვილი

თამთა

ასისტენტ-პროფესორი

სოციალური მეცნიერებები

საერთაშორისო ურთიერთობები

რუსაძე

ნანა

ასოცირებული პროფესორი

სოციალური მეცნიერებები

საჯარო მმართველობა

ასისტენტ-პროფესორი

სოციალური მეცნიერებები

საჯარო მმართველობა

უკლება

ეკატერინე

ასოცირებული პროფესორი

ბიზნესის ადმინისტრირება

მენეჯმენტი

მუშკუდიანი

ნინო

ასისტენტ-პროფესორი

ბიზნესის ადმინისტრირება

მენეჯმენტი

ზაუტაშვილი

დავითი

ასოცირებული პროფესორი

კომპიუტერული მეცნიერებები

დოღონაძე

თათია

ასისტენტ-პროფესორი

გეოგრაფია

კვაბზირიძე

მაგდანა

ასისტენტ-პროფესორი

გეოგრაფია

ჯინჯიხაძე

ფიქრია

ასისტენტ-პროფესორი

გეოგრაფია

ჩუბინიძე

კახა

ასოცირებული პროფესორი

მათემატიკა

მათემატიკური ანალიზი

ბაკურაძე

ბაკური

ასოცირებული პროფესორი

სწავლების მეთოდიკა

მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა

პაპიძე

ზაზა

ასოცირებული პროფესორი

ელექტრული ინჟინერია

ელექტროტექნიკა, ელექტროენერგეტიკა

ფხაკაძე

შორენა

ასოცირებული პროფესორი

ელექტრული ინჟინერია

ელექტროტექნიკა, ელექტროენერგეტიკა

გაბიძაშვილი

მანანა

ასოცირებული პროფესორი

ქიმიური და ფარმაცევტული ტექნოლოგია

გულეიშვილი

ნინო

ასოცირებული პროფესორი

ქიმიური და ფარმაცევტული ტექნოლოგია