დოქტორანტ ამირან გუდაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2019 წლის  10 დეკემბერს №1114 აუდიტორიაში, 14 საათზე გაიმართება საინჟინრო -ტექნიკური   ფაკულტეტის  დოქტორანტ ამირან გუდაძის   (სადოქტორო პროგრამა „სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა“) სადისერტაციო ნაშრომის „სატრანსპორტოპოტენციალის გაზრდის შესაძლებლობების გამოკვლევა საბაჟო ლოგისტიკის პრინციპების დანერგვის საფუძველზე“ საჯარო დაცვა.