აწსუ რიგ ფაკულტეტებზე სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნები

№01-04-84 აწსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა, ზუსტ დ საბუნებისმეტყველო და აგრარულ ფაკულტეტებზე სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნების დანიშვნის შესახებ