რექტორის ბრძანება №01-05/379 Minor პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა განაწილების, მოდულისა და არჩევითი საგნის არჩევის წესის შესახებ

№01-05/379 Minor პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა განაწილების, მოდულისა და არჩევითი საგნის არჩევის წესის შესახებ