რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად განმეორებითი გასაუბრების პირველადი შედეგები

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის № 01-04/34, 29.06.2018 წლის ბრძანებით  რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად განმეორებითი გასაუბრების

პირველადი შედეგები

მიმართულება:  ტრანსპორტი (სატრანსპორტო-ლოგისტიკური სისტემების ორგანიზაცია და მართვა)

ქვემიმართულება: სატრანსპორტო ტექნოლოგიური სისტემების ორგანიზაცია და მართვა

ასისტენტ-პროფესორი – ნუნუ რუსაძე

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.