აწსუ აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის გასაუბრების პირველადი შედეგები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე რექტორის ბრძანებით (№ 01-04/44, 19 ივნისი 2020 წ.) აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის გასაუბრების პირველადი შედეგები


ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

მიმართულება: ბიზნესის ადმინისტრირება
ქვემიმართულება: ფინანსები - გიორგი ღავთაძე
პროფესორი (სასწავლო დატვირთვა 500 სთ. სამეცნიერო მეთოდური მუშაობა 1000 სთ.) – 1 ერთეული

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.