სამაგისტრო პროგრამებზე 2020-2021 სასწავლო წლისათვის მისაღები გამოცდების საკითხები

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა "ინგლისური ენა და ლიტერატურა"

სამაგისტრო პროგრამა "ლინგვისტიკა"

სამაგისტრო პროგრამა "ფილოსოფია - რელიგიის კვლევები"

სამაგისტრო პროგრამა "ფრანგული ენა და ლიტერატურა"

სამაგისტრო პროგრამა "გერმანული ენა და ლიტერატურა"

სამაგისტრო პროგრამა "კლასიკური ფილოლოგია"

სამაგისტრო პროგრამა "ამერიკისმცოდნეობა"

სამაგისტრო პროგრამა "ევროპისა და ამერიკის ახალი და უახლესი ისტორია"

ამაგისტრო პროგრამა "საქართველოს ისტორია"

ამაგისტრო პროგრამა "ხელოვნების თეორია"

აღმოსავლური ფილოლოგია - სამაგისტრო პროგრამა "არაბული"

აღმოსავლური ფილოლოგია - სამაგისტრო პროგრამა "თურქული"

აღმოსავლური ფილოლოგია - სამაგისტრო პროგრამა "სპარსული"

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა "ბიზნესის ადმინისტრირება"

სამაგისტრო პროგრამა "ეკონომიკა"

სამაგისტრო პროგრამა "ჟურნალისტიკა"

სამაგისტრო პროგრამა "საჯარო მმართველობა"

სამაგისტრო პროგრამა "საჯარო სამართალი"

სამაგისტრო პროგრამა "სისხლის სამართალი"

პედაგოგიური ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა "განათლების მეცნიერებები და მართვა"

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა "ბიოლოგია"

სამაგისტრო პროგრამა "გამოყენებითი ბიომეცნიერებები - ბიოტექნოლოგია"

სამაგისტრო პროგრამა "კომპიუტერული მეცნიერებები"

სამაგისტრო პროგრამა "მათემატიკა"

სამაგისტრო პროგრამა "რეგიონალური გეოგრაფია და ტურისტული რესურსები"

მედიცინის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა "ფარმაცია"

სამაგისტრო პროგრამა "საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა"

სამაგისტრო პროგრამა "ბიოსამედიცინო ინჟინერია"

საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა “სატრანსპორტო ლოგისტიკა”

სამაგისტრო პროგრამა "საავტომობილო გზების მშენებლობა"

სამაგისტრო პროგრამა "სამშენებლო ლითონკონსტრუქციები"

სამაგისტრო პროგრამა "ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მენეჯმენტი"

სამაგისტრო პროგრამა "ელექტროენერგეტიკა"

საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა "გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია"

სამაგისტრო პროგრამა "სასურსათო ტექნოლოგია"

სამაგისტრო პროგრამა "ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია"

აგრარული ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა “აგროეკოლოგია”

სამაგისტრო პროგრამა “ლანდშაფტური არქიტექტურა”

სამაგისტრო პროგრამა “ტურიზმი”