დოქტორანტ თემურ ლეშკაშელის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2020 წლის 27 ოქტომბერს №1114 აუდიტორიაში გაიმართება „სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა“ სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ თემურ ლეშკაშელის სადისერტაციო ნაშრომის :“ მობილური ხიდური აგრეგატის ძალურ - ენერგეტიკული პარამეტრების გამოკვლევა დაბალღეროიანი კულტურების წარმოების ინტენსიფიკაციის მიზნით“ საჯარო დაცვა.