მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებო პროგრამაზე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის განრიგი მოდულების მიხედვით

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებო პროგრამაზე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა მოდულების მიხედვით ჩატარდეს 2020 წლის 2 ოქტომბერს  შემდეგი განრიგით:

დრო

პროგრამის საგნის/მოდულის სახელწოდება

12:00 სთ.

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

13:00 სთ.

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური)

14:00 სთ.

ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური)

ბიოლოგია (საბაზო და საშუალო საფეხური)

გეოგრაფია (საბაზო და საშუალო საფეხური)

15:00 სთ.

მათემატიკა (საბაზო და საშუალო საფეხური)

ფიზიკა (საბაზო და საშუალო საფეხური)

ქიმია (საბაზო და საშუალო საფეხური)

გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

ფრანგული ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

მუსიკა