აწსუ აკადემიური საბჭოს ადგილმონაცვლე წევრის არჩევნები

№01–04–110 სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს ადგილმონაცვლე წევრის არჩევნების დანიშვნის შესახებ