სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2017 წლის 11 მაისს #1114 აუდიტორიაში, 12 საათზე შედგება საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამის - ქიმიურ-ფარმაცევტული და ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ტექნოლოგიის - დოქტორანტ ქეთევან სირბილაძის  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა თემაზე: "კომპლექსური მცენარეული რადიოდამცველი საშუალების რეცეპტურის, წარმოების ტექნოლოგიური სქემისა და კონტროლის მეთოდების  შემუშავება".