სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2017 წლის 18 მაისს #1114 აუდიტორიაში, 14 საათზე შედგება ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის, ფიზიკის დეპარტამენტის, სადოქტორო პროგრამის - ფიზიკა - დოქტორანტ ხათუნა კიკალიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა თემაზე: "ზოგიერთი გეოქიმიური წინამორბედისშესწავლა მიწისძვრის პროგნოზის მეთოდთა სრულყოფის მიზნით".