Horizon Europe-ის სამუშაო პროგრამა 2021-2022

ძალაში შევიდა და გამოქვეყნდა კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამის Horizon Europe-ის სამუშაო პროგრამა 2021-2022.

სამუშაო პროგრამა განთავსებულია შემდეგ ბმულზე:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-1-general-introduction_horizon-2021-2022_en.pdf