სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2017 წლის  17 ივლისს  #101 აუდიტორიაში (აზალგაზრდობის გამზირი #98, VII კორპუსი), 12 საათზე შედგება საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების დეპარტამენტის, სადოქტორო პროგრამის - მათემატიკური მოდელირება ინჟინერიაში - დოქტორანტ დავით ძაძამიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა თემაზე: "ვარციხე ჰეს-ის ჰიდროენერგოაგრეგატების ვიბროაკუსტიკური მონიტორინგისა და ტექნიკურ მდგომარეობათა დიაგნოსტიკის სისტემის დამუშავება და დანერგვა".