საგაზაფხულო სემესტრში დასკვნითი განმეორებითი საგამოცდო პროცესის დისტანციური, ცენტრალიზებული წესით, ორგანიზებულად წარმართვა

№01–04–59 საგაზაფხულო სემესტრში დასკვნითი განმეორებითი საგამოცდო პროცესის დისტანციური, ცენტრალიზებული წესით, ორგანიზებულად წარმართვის შესახებ