მობილობისთვის არსებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ვაკანტური ადგილების რაოდენობა

№134-2 მობილობისთვის არსებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ვაკანტური ადგილების რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ