სამაგისტრო პროგრამებზე 2017-2018 სასწავლო წლისათვის მისაღები გამოცდების საკითხები

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა "ამერიკისმცოდნეობა"

სამაგისტრო პროგრამა "არქეოლოგია-ანტიკური ცივილიზაცია"

სამაგისტრო პროგრამა "გერმანული ენა და ლიტერატურა"

სამაგისტრო პროგრამა "ევროპის და ამერიკის ახალი და უახლესი ისტორია"

სამაგისტრო პროგრამა "ევროპისმცოდნეობა"

სამაგისტრო პროგრამა "ინგლისური ენა და ლიტერატურა"

სამაგისტრო პროგრამა "კლასიკური ფილოლოგია"

სამაგისტრო პროგრამა "ლინგვისტიკა"

სამაგისტრო პროგრამა "რუსული ენა და ლიტერატურა"

სამაგისტრო პროგრამა "საქართველოს ისტორია"

სამაგისტრო პროგრამა "ფილოსოფია - რელიგიის კვლევები"

სამაგისტრო პროგრამა "ფრანგული ენა და ლიტერატურა"

სამაგისტრო პროგრამა "ქართველური ენათმეცნიერება"

სამაგისტრო პროგრამა "ქართული ლიტერატურა"

სამაგისტრო პროგრამა "ხელოვნების თეორია"

აღმოსავლური ფილოლოგია - სამაგისტრო პროგრამა "არაბული"

აღმოსავლური ფილოლოგია - სამაგისტრო პროგრამა "თურქული"

აღმოსავლური ფილოლოგია - სამაგისტრო პროგრამა "სპარსული"

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა "ბიზნესის ადმინისტრირება"

სამაგისტრო პროგრამა "ეკონომიკა"

სამაგისტრო პროგრამა "ჟურნალისტიკა"

სამაგისტრო პროგრამა "საჯარო მმართველობა"

სამაგისტრო პროგრამა "საჯარო სამართალი"

სამაგისტრო პროგრამა "სისხლის სამართალი"

პედაგოგიური ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა "განათლების მეცნიერებები და მართვა"

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა "ბიოლოგია-ეკოლოგია"

სამაგისტრო პროგრამა "გამოყენებითი ბიომეცნიერებები - ბიოტექნოლოგია"

სამაგისტრო პროგრამა "ელექტრონული ბიზნესი"

სამაგისტრო პროგრამა "თეორიული ფიზიკა"

სამაგისტრო პროგრამა "ინფორმაციული სისტემები"

სამაგისტრო პროგრამა "კომპიუტერული მეცნიერებები"

სამაგისტრო პროგრამა "მათემატიკა"

სამაგისტრო პროგრამა "რეგიონალური გეოგრაფია და რეკრეაციული რესურსები"

სამაგისტრო პროგრამა "ქიმია"

მედიცინის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა "ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ინფორმატიკის ნაწილი)"

სამაგისტრო პროგრამა "ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ფიზიკის ნაწილი)"

სამაგისტრო პროგრამა "ფარმაცია (ფარმაცევტული ქიმია)"

სამაგისტრო პროგრამა "ფარმაცია (წამალთა ტექნოლოგია)"

სამაგისტრო პროგრამა "ფარმაცია (ფარმაკოგნოზია)"

სამაგისტრო პროგრამა "ფარმაცია (ზოგადი ფარმაკოლოგია)"

სამაგისტრო პროგრამა "ფარმაცია (სოციალური ფარმაცია)"

სამაგისტრო პროგრამა "საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა"

საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა "ელექტროენერგეტიკა"

სამაგისტრო პროგრამა "ელტექნიკა, ენერგეტიკის მენეჯმენტი"

სამაგისტრო პროგრამა "კრიმინალისტიკური ტექნიკა და ტექნიკური ექსპერტიზა"

სამაგისტრო პროგრამა "ტელეკომუნიკაციის თეორია და სისტემები"

სამაგისტრო პროგრამა "მშენებლობა" მოდული - "სამშენებლო ლითონკონსტრუქციები"

სამაგისტრო პროგრამა "მშენებლობა" მოდული - "საავტომობილო გზების მშენებლობა და ექსპლოატაცია"

სამაგისტრო პროგრამა "მშენებლობა" მოდული - "სამშენებლო მასალების ტექნოლოგია"

სამაგისტრო პროგრამა "საავტომობილო ტრანსპორტი"

სამაგისტრო პროგრამა "სატრანსპორტო ლოჯისტიკა"

სამაგისტრო პროგრამა "ხარისხის მართვა და ტექნიკური ექსპერტიზა"

საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა "გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია"

სამაგისტრო პროგრამა "სასურსათო ტექნოლოგია"

სამაგისტრო პროგრამა "ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია"

აგრარული ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა "აგროეკოლოგია"

სამაგისტრო პროგრამა "აგროინჟინერია"

სამაგისტრო პროგრამა "ლანდშაფტური არქიტექტურა"

სამაგისტრო პროგრამა "სუბტროპიკული კულტურების აგროტექნოლოგია"

სამაგისტრო პროგრამა "სუბტროპიკული კულტურების გადამუშავების ტექნოლოგია"

სამაგისტრო პროგრამა "ტურიზმი"