სადოქტორო პროგრამებზე 2017-2018 სასწავლო წლისათვის მისაღები გამოცდების ტესტების ნიმუშები უცხო ენაში

ინგლისური ენა

გერმანული ენა

ფრანგული ენა

რუსული ენა