სადოქტორო პროგრამებზე 2017-2018 სასწავლო წლისათვის მისაღები გამოცდების საკითხები

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სადოქტორო პროგრამა "აღმოსავლური ფილოლოგია"

სადოქტორო პროგრამა "დასავლეთ ევროპული და ამერიკული ლიტერატურა"

სადოქტორო პროგრამა "გერმანული ენათმეცნიერება"

სადოქტორო პროგრამა "კლასიკური ფილოლოგია"

სადოქტორო პროგრამა "ქართული ლიტერატურა"

სადოქტორო პროგრამა "ქართველური ენათმეცნიერება"

სადოქტორო პროგრამა "საქართველოს ისტორია"

სადოქტორო პროგრამა "შეპირისპირებითი ლინგვისტიკა"

 

 ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სადოქტორო პროგრამა "ბიზნესის ადმინისტრირება. ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი"

სადოქტორო პროგრამა "ბიზნესის ადმინისტრირება. მენეჯმენტის კონცენტრაცია"

სადოქტორო პროგრამა "ეკონომიკა"

 

 პედაგოგიური ფაკულტეტი

სადოქტორო პროგრამა "მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა"

 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სადოქტორო პროგრამა "დიფერენციალური განტოლებები"

სადოქტორო პროგრამა "ნეირომეცნიერებები"

 

 მედიცინის ფაკულტეტი

სადოქტორო პროგრამა "ფარმაცია"

 

 საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი

სადოქტორო  პროგრამა "ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მართვა"

სადოქტორო  პროგრამა "მასალების მიღება. ხარისხის კონტროლი"

სადოქტორო  პროგრამა "მასალები, ტექნოლოგიური პროცესები და მანქანები, სამშენებლო ნაგებობები"

სადოქტორო  პროგრამა "მშენებლობა"

სადოქტორო  პროგრამა "სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა"

 

 საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

სადოქტორო  პროგრამა "გარემოს დაცვის ინჟინერია"

სადოქტორო  პროგრამა "მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგია და მასალათმცოდნეობა"

სადოქტორო  პროგრამა "სასურსათო ტექნოლოგია"

სადოქტორო  პროგრამა "სპეციალური ტექსტილის ტექნოლოგიები და მასალათმცოდნეობა"

 

აგრარული ფაკულტეტი

სადოქტორო  პროგრამა "აგროინჟინერია"

სადოქტორო  პროგრამა "აგრონედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა"

სადოქტორო  პროგრამა "აგრონომია"