ბაკალავრიატის პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტთა დასაფინანსებელი სტუდენტების გამოსავლენი წესის დამტკიცების შესახებ

ბაკალავრიატის პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტთა დასაფინანსებელი სტუდენტების გამოსავლენი წესის დამტკიცების შესახებ.

იხილეთ:

ბრძანება #01-04/76