ცხადდება კონკურსი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული Erasmus+ის პროგრამის სტიპენდიის მოსაპოვებლად PEERS კონსორციუმში შემავალ მინიოს, ავეიროს და ევორას უნივერსიტეტებში, პორტუგალია

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აკაკი წერეთლის სახელემწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალს (სულ 3 ადგილი კონსორციუმში შემავალი საქართველოს უნივერსიტეტებისათვის).

სამუშაო ენა - ინგლისური (B2)
მობილობის პერიოდი და ხანგრძლივობა:
აკად./ადმინ. პერსონალი: 5 დღე
საჭირო დოკუმენტები (ინგლისურ ენაზე):
აკად./ადმინ. პერსონალი:
1. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/curriculum-vitae)
2. პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი
3. ცნობა სამუშაო ადგილიდან
4. მობილობის ხელშეკრულება აკად. პერსონალისათვის იხილეთ:
https://alunos.uminho.pt/EN/students/mobilityprograms/Pages/PEERS_documentos.aspx
მობილობის ხელშეკრულება ადმინისტრაციული პერსონალისათვის იხილეთ:
https://alunos.uminho.pt/EN/students/mobilityprograms/Pages/PEERS_documentos.aspx
5. თანხმობის წერილი მასპინძელი უნივერსიტეტის შესაბამისი დეპარტამენტიდან
6. მხარდაჭერის წერილი აწსუ-დან

კონკურსში მონაწილეობისათვის საჭირო პროცედურა:
1. ჩამოთვლილი საბუთების მიღება იწარმოებს 2022 წლის 11 მაისამდე აწსუ საგარეო ურთიერთობათა და განვითარების სამსახურში III კორპუსი, V სართული, ოთახი 3504

2. ონლაინ აპლიკაციის შევსება 2022 წლის 13 მაისამდე შემდეგ მისამართზე:
https://formularios.reitoria.uminho.pt/index.php?r=survey/index&sid=543194

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ვებ-გვერდი:
https://alunos.uminho.pt/EN/students/mobilityprograms/Pages/PEERS_documentos.aspx