2022-2023 სასწავლო წელს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ პროგრამებზე დაფინანსებული ადგილების რაოდენობა

2022-2023 სასწავლო წელს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ პროგრამებზე

დაფინანსებული ადგილების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2022 წლის 12 აგვისტოს № 92/ნ ბრძანების მე-2 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

დამტკიცდეს სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2022-2023 სასწავლო წლისათვის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ პროგრამებში დაფინანსებული ადგილების რაოდენობა.

 

ფაკულტეტი

საგანმანათლებლო პროგრამა

გამოცხადებული ადგილების რაოდენობა

მათ შორის დაფინანსებული ადგილების რაოდენობა

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა

ქართული ენა და ლიტერატურა

150

135

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა

გერმანული ენა და ლიტერატურა

20

5

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა

ფრანგული ენა და ლიტერატურა

10

5

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა

აღმოსავლური ფილოლოგია

40

10

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა

არქეოლოგია

30

25

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა

ისტორია

80

55

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა

ეკონომიკა

100

100

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა

მათემატიკა

50

30

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა

ბიოლოგია

40

30

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა

გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგიები)

20

15

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა

ეკოლოგია

45

20

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა

გეოგრაფია

40

20

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა

ქიმია

15

10

პედაგოგიური

მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტროსაგანმანათლებლო პროგრამა "დაწყებითი განათლება"

200

180

საინჟინრო-ტექნიკური

ელექტრული ინჟინერია

65

55

საინჟინრო-ტექნიკური

მშენებლობა

50

45

საინჟინრო-ტექნიკური

სატრანსპორტო საშუალებების სერვისი და ექსპერტიზა

25

15

საინჟინრო-ტექნიკური

საწარმოო პროდუქციის ხარისხის მართვა და ტექნიკური ექსპერტიზა

45

16

საინჟინრო-ტექნოლოგიური

ფარმაცევტული და კოსმეტიკური ტექნოლოგიები

25

10

საინჟინრო-ტექნოლოგიური

გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია

25

12

საინჟინრო-ტექნოლოგიური

საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია და უვნებლობა

40

30

საინჟინრო-ტექნოლოგიური

გამოყენებითი დიზაინი

40

12

აგრარული

აგრონომია

75

70

აგრარული

სასურსათო პროდუქტთა ტექნოლოგია და ექსპერტიზა

30

25

აგრარული

ტექნიკური სისტემები და ტექნოლოგიები აგრობიზნესში

20

14

საფუძველი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2022 წლის  12 აგვისტოს № 92/ნ ბრძანება.