"დამატებით (minor) პროგრამებზე სტუდენტთა განაწილებისა და მოდულის, თავისუფალი კრედიტის და /ან არჩევითი საგნის არჩევის წესის შესახებ

№151-2 "დამატებით (minor) პროგრამებზე სტუდენტთა განაწილებისა და მოდულის, თავისუფალი კრედიტის და /ან არჩევითი საგნის არჩევის წესის შესახებ"