დოქტორანტურაში ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ

2022-2023 სასწავლო წელს დოქტორანტურის პროგრამებზე მიღების გამოცხადებისა და ადგილების განსაზღვრის შესახებ

2022-2023 სასწავლო წელს დოქტორანტურაში ჩარიცხვის მსურველთათვის სარეგისტრაციო საბუთების ნუსხის დამტკიცების, სარეგისტრაციო ვადებისა და მისაღები საუნივერსიტეტო გამოცდის თარიღის განსაზღვრის შესახებ

2022-2023 სასწავლო წლისათვის სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში მიღების წესი