მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამისათვის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდის მოთხოვნები

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამისათვის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდის მოთხოვნები

 • აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე დარეგისტრირებული აპლიკანტი წერს სამოტივაციო წერილს.
 • სამოტივაციო წერილი - მაქსიმალური ქულა 100. დადებითად შეფასების მინიმალური ზღვარია 51 ქულა.
 • სამოტივაციო წერილი შინაარსობრივად უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
 • რატომ გსურთ მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლა, თქვენი მიზნები;
 • რატომ აირჩიეთ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • რის მიღწევა გსურთ 3-5 წლის განმავლობაში;
 • როგორ გამოიყენებთ შეძენილ ცოდნას დარგში;
 • არჩეულ სფეროში აღწერეთ ერთი პრობლემა და მისი გადაჭრისთვის წარმოადგინეთ თქვენეული გადაწყვეტილება;
 • აღწერეთ მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო გარემოს ძირითადი მახასიათებლები და წარმოადგინეთ თქვენეული ხედვა.
 • გაანალიზეთ მოცემული ტექსტი და წარმოადგინეთ თქვენეული ხედვა.
 • სამოტივაციო წერილის შეფასების კრიტერიუმები:

თითოეული კრიტერიუმის ფარგლებში, მაქსიმალური შეფასებაა 5/10 ქულა. შეფასებები ჩაიშლება სამოტივაციო წერილის შესრულების ხარისხის მიხედვით. კერძოდ:

 1. მოტივაცია20 ქულა

კრიტერიუმი

ძალიან კარგი

კარგი

საშუალო

დაბალი

ძალიან დაბალი

აპლიკანტის მოტივაცია მკაფიოა და შეესაბამება საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნებს

5

4

3

2

1

კანდიდატი ორიენტირებულია სფეროში (იცის, რა უნდა გააკეთოს მომავალში, რა კარიერული ზრდა და რა ცოდნის მიღება სჭირდება)

5

4

3

2

1

აპლიკანტს არგუმენტირებულად აქვს გააზრებული და ჩამოყალიბებული, თუ როგორ გამოიყენებს დარგში შეძენილ ცოდნას

5

4

3

2

1

სტრუქტურა, ენა და სტილი გამართულია

5

4

3

2

1

 

 1. არჩეულ სფეროში ერთი პრობლემა და მისი გადაწყვეტა - 40 ქულა

კრიტერიუმი

ძალიან კარგი

კარგი

საშუალო

დაბალი

ძალიან დაბალი

პრობლემის მთავარი საკითხის ჩამოყალიბება

10-9

8-7

6-5

4-2

1

საკითხის გადაჭრის ალტერნატივები და ყველაზე ეფექტური მიდგომა

10-9

8-7

6-5

4-2

1

წარმოდგენილი სტრატეგიის (საკითხის გადაჭრის) არგუმენტირება

10-9

8-7

6-5

4-2

1

სტრუქტურა, ენა და სტილი გამართულია

10-9

8-7

6-5

4-2

1

 1. მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო გარემოს ძირითადი მახასიათებლები - 20 ქულა

კრიტერიუმი

ძალიან კარგი

კარგი

საშუალო

დაბალი

ძალიან დაბალი

აპლიკანტს მკაფიოდ აქვს გააზრებული თუ, რას ნიშნავს მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო გარემო,  სტრუქტურა, ენა და სტილი გამართულია

10-9

8-7

6-5

4-2

1

აპლიკანტს არგუმენტირებულად აქვს გააზრებული მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო გარემოს  ძირითადი მახასიათებლები და ჩამოთვლის მათ

10-9

8-7

6-5

4-2

1

 

 1. ანალიტიკური წერა (მსჯელობა მოცემულ საკითხზე) - 20 ქულა

კრიტერიუმი

ძალიან კარგი

კარგი

საშუალო

დაბალი

ძალიან დაბალი

მსჯელობა ლოგიკურია, თანმიმდევრულია და პასუხობს საკითხის არსს, სტრუქტურა, ენა და სტილი გამართულია

10-9

8-7

6-5

4-2

1

აპლიკანტს არგუმენტირებულად აქვს დასაბუთებული ტექსტში მოცემული მოსაზრებები და წარმოადგენს საკუთარ ხედვას თანამედროვეობასთან კავშირში

10-9

8-7

6-5

4-2

1