სტუდენტთა შიდა რიგგარეშე მობილობის პროცედურები

№173-18 სტუდენტთა შიდა რიგგარეშე საუნივერსიტეტო მობილობის პროცედურების წარმართვის შესახებ