აწსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფაკულტეტის საბჭოს ადგილმონაცვლე წევრის არჩევნები

№01–04–89 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფაკულტეტის საბჭოს ადგილმონაცვლე წევრის არჩევნების ჩატარების თარიღისა და ადგილის, კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადებისა და კანდიდატის მიერ წარმოსადგენ დოკუმენტთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ