კონკურსი ტურიზმის მიმართულების სტუდენტებისთვის

კონკურსი

ტურიზმის მიმართულების სტუდენტებისთვის საგანმანათლებლო საგრანტო პროექტის: ,,მდგრადი ტურიზმი: მეწარმეობა სოფლად და კულტურული მემკვიდრეობა. ყირგიზეთს, საქართველოსა და ნორვეგიას შორის განათლების სფეროში თანამშრომლობა“ ფარგლებში

 

კო­ნკუ­რსის შე­დე­გად შე­რჩეუ­ლი იქნებიან სტუდენტები: 2018 წლის საშემოდგომო მობილობისთვის ნორვეგიის სამხრეთ-აღმოსავლეთის უნი­ვე­რსი­ტე­ტში - 1 სტუდენი (1სემესტრიანი სა­სწა­ვლოკურსი), ზაფხულის სკოლაში მონაწილეობისთვის საქართველოში- 2 სტუდენტი.

კო­ნკუ­რსში მო­ნა­წი­ლეო­ბის მი­ღე­ბის მსუ­რვე­ლე­ბმა უნდა წა­რმოა­დგი­ნონ შე­მდე­გი სა­ბუ­თე­ბი­:CV ინგლი­სურ ენა­ზე­
სა­მო­ტი­ვა­ციო წე­რი­ლი ინგლი­სურ ენა­ზე­
ნი­შნე­ბის ფუ­რცე­ლი­
შე­ვსე­ბუ­ლი საა­პლი­კა­ციო ფო­რმა­
ი­ნგლი­სუ­რი ენის ცო­დნის და­მა­და­სტუ­რე­ბე­ლი სე­რტი­ფი­კა­ტი (სა­ზა­ფხუ­ლო სკო­ლი­სთვის მი­ნი­მუმ B1, მო­ბი­ლო­ბი­სთვის მი­ნი­მუმ B2). აღნი­შნუ­ლი დო­კუ­მე­ნტის არ მქო­ნე სტუ­დე­ნტე­ბი­სა­თვის ჩა­ტა­რდე­ბა ტე­სტი­რე­ბა­ უნივერსიტეტში. 

სა­ბუ­თე­ბი­ს შე­მო­ტა­ნის ბოლო ვა­დაა 2017წლის 23დეკემბერი­.მი­ს.: ჭა­ვჭა­ვა­ძის გამზ. 21, ოთხი #108