აკადემიური საბჭოს ადგილმონაცვლე წევრის შუალედური არჩევნების დანიშვნის შესახებ

აკადემიური საბჭოს ადგილმონაცვლე წევრის შუალედური არჩევნების დანიშვნის შესახებ ბრძანება #01-04/92