სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 25 იანვარს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსში  №1114 აუდიტორიაში, 13 საათზე შედგება პედაგოგიური  ფაკულტეტის    დოქტორანტ  თამარ წერეთელის  სადისერტაციო ნაშრომის  „გეომეტრიული შინაარსის ამოცანების ამოხსნის ზოგიერთი სპეციალური ხერხის სწავლების მეთოდიკური თავისებურებები მათემატიკის სასკოლო კურსში“   საჯარო დაცვა.