აკადემიური საბჭოს ადგილმონაცვლე წევრის არჩევნები

აკადემიური საბჭოს ადგილმონაცვლე წევრის  არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი