სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2018 წლის 23 იანვარს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში №1114 აუდიტორიაში 14 საათზე შედგება საინჟინრო - ტექნიკური ფაკულტეტის „სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა“ სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ მერაბ ბარაბაძის სადისერტაციო ნაშრომის „სატრანსპორტო ენერგეტიკული დანადგარების ვიბროაკუსტიკური პარამეტრების გაუმჯობესება გარემოზე ხმაურის ზემოქმედების შემცირების თვალსაზრისით“ საჯარო დაცვა

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.