სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2018 წლის 23 იანვარს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში №1114 აუდიტორიაში 14 საათზე შედგება საინჟინრო - ტექნიკური ფაკულტეტის „სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა“ სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ მერაბ ბარაბაძის სადისერტაციო ნაშრომის „სატრანსპორტო ენერგეტიკული დანადგარების ვიბროაკუსტიკური პარამეტრების გაუმჯობესება გარემოზე ხმაურის ზემოქმედების შემცირების თვალსაზრისით“ საჯარო დაცვა