minor პროგრამებზე სტუდენტთა შიდა მობილობისათვის ასათვისებელი ადგილების რაოდენობის შესახებ

ბრძანება minor  პროგრამებზე სტუდენტთა შიდა მობილობისათვის ასათვისებელი ადგილების რაოდენობის შესახებ