ბრძნება აწსუ აგრარულ ფაკულტეტზე დეკანის არჩევნების ჩატარების შესახებ

სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარულ ფაკულტეტზე დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ