ცოდნის ცენტრის მორიგი სამუშაო შეხვედრა

2021 წლის 30 მარტს გაიმართა UNICEF -ისა და აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის ეგიდით დაფუძნებული ბავშვთა უფლებების ცოდნის ცენტრის მორიგი სამუშაო შეხვედრა. განხილული იქნა მემორანდუმის სამუშაო ვერსია, მუშაობა წარიმართა ცენტრის დებულებისა და მანდატის შემუშავებაზე. განისაზღვრა ცენტრის მიზნები და თუ რა მოსალოდნელ შედეგებზე შეიძლება გასვლა. მოხდა ვებგვერდისა და ცენტრის ლოგოს სამუშაო ვარიანტის განხილვა, რომელიც უნდა შეთანხმდეს გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ცენტრალურ ოფისთან.

შეხვედრას კოორდინაციას უწევს პედაგოგიური ფაკულტეტის დეკანი მამული ბუჭუხიშვილი, მასში ჩართულია ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი და სახალხო დამცველის დასავლეთ საქართველოს ხელმძღვანელი, ქალბატონი მადონა ბასილაძე.