აწსუ პედაგოგიურ ფაკულტეტზე სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნები

№01–04–38 სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიურ ფაკულტეტზე სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნების დანიშვნის შესახებ