პედაგოგიური ფაკულტეტი

2021 წლის 3-4 ივლისს ატარებს

X საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდურ კონფერენციას
თემაზე: „სწავლა-სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“

აწსუ პედაგოგიური ფაკულტეტი 2020 წლიდან  ჩართულია  "USAID-ის საბაზისო განათლების პროგრამაში"  და  ახორციელებს ტრენინგების ციკლს -"მოსწავლეზე ორიენტირებული მიდგომა" იმერეთის რეგიონის 373 სკოლს დირექტორებთან და 1119  ლიდერ მასწავლებლებთან. 

2020 წლის 14-15 ივლისს, იგეგმება პედაგოგიური ფაკულტეტის  სტუდენტთა და მაგისტრანტთა  სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარება. კონფერენცია ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში, იმუშავებს  ორი სექცია, სწავლების მეთოდიკათა  და პედაგოგიკის.

აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტი  2020 წლიდან ჩართულია USAID-ის საბაზისო განათლების პროგრამაში და ახორციელებს ტრენინგ-მოდულებს იმერეთის 373 საჯარო სკოლის დირექტორებისა და 1119 ლიდერი მასწავლებლებისათვის.  პროექტის ფარგლებში ტრენერთა გუნდის მიერ  ჩაიწერა ვიდეოტრენინგები თემაზე"მოსწავლეზე ორიენტირებული მიდგომა".

აღნიშნული ტრენინგ-მოდულები ასახავს განათლების სფეროში მიმდინარე რეფორმებს და  მნიშვნელოვანია განათლების სფეროს წარმომადგენლების, სტუდენტებისა და ლექტორ-მასწავლებლებისათვის.