პედაგოგიური ფაკულტეტის პროგრამები 2017

საბაკალავრო

 
დაწყებითი განათლება

სამაგისტრო

 
განათლების მეცნიერებები და მართვა

სადოქტორო

 
განათლების მეცნიერებები
   
მასწავლებლის მოსამზადებელი საგანმანათლებლო პროგრამა