პროგრამები 2020-2021

მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა
სამაგისტრო პროგრამა - განათლების მეცნიერებები და მართვა
მასწავლებლის მოსამზადებელი (ერთწლიანი) საგანმანათლებლო პროგრამა
ერთობლივი სადოქტორო პროგრამა -განათლების მეცნიერებები