პროგრამები 2021-2022

მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა
სამაგისტრო პროგრამა - განათლების მეცნიერებები
მასწავლებლის მოსამზადებელი საგანმანათლებლო პროგრამა (ერთწლიანი)
სადოქტორო - განათლების მეცნიერებები