საბაკალავრო

ავტომობილები და საავტომობილო მეურნეობა
ელექტრული ინჟინერია
კვების ინდუსტრიის ინჟინერია, საწარმოო პროცესების და მანქანების მართვა
მშენებლობა
სატრანსპორტო ლოჯისტიკური სისტემების ორგანიზაცია და მართვა
ხარისხის მართვა და ტექნიკურ ეკონომიკური ექსპერტიზა

სამაგისტრო

ელექტროენერგეტიკა
ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მენეჯმენტი
მშენებლობა
სატრანსპორტო ლოჯისტიკა

სადოქტორო

სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა
საინჟინრო ტექნოლოგიები და სისტემები

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.