პროგრამები 2016-2017

 

საბაკალავრო

 
სატრანსპორტო ლოჯისტიკური სისტემების ორგანიზაცია და მართვა
ავტომობილები და საავტომობილო მეურნეობა
მანქანათმშენებლობა
მეტალურგია
ელექტრული ინჟინერია
მშენებლობა
ხარისხის მართვა და ტექნიკურ ეკონომიკური ექსპერტიზა
კვების ინდუსტრიის ინჟინერია

სამაგისტრო

 
სატრანსპორტო ლოჯისტიკა
საავტომობილო ტრანსპორტი
ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მენეჯმენტი
ტელეკომუნიკაცია
კრიმინალისტიკური ტექნიკა და ტექნიკური ექსპერტიზა
ელექტროენერგეტიკა
მშენებლობა
ხარისხის მართვა და ტექნიკური ექსპერტიზა

სადოქტორო

 
ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მართვა
მათემატიკური მოდელირება ინჟინერიაში
მასალები, ტექნოლოგიური პროცესები და მანქანები, სამშენებლო ნაგებობები
სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა
მასალები, ტექნოლოგიური პროცესები და მანქანები, სამშენებლო ნაგებობები (რუსულენოვანი)
მშენებლობა
მასალების მიღება დამუშავება და ხარისხის კონტროლი