საბაკალავრო

 
სატრანსპორტო ლოჯისტიკური სისტემების ორგანიზაცია და მართვა
ავტომობილები და საავტომობილო მეურნეობა
მანქანათმშენებლობა
მეტალურგია
ელექტრული ინჟინერია
მშენებლობა
ხარისხის მართვა და ტექნიკურ ეკონომიკური ექსპერტიზა
კვების ინდუსტრიის ინჟინერია

სამაგისტრო

 
სატრანსპორტო ლოჯისტიკა
საავტომობილო ტრანსპორტი
ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მენეჯმენტი
ტელეკომუნიკაცია
კრიმინალისტიკური ტექნიკა და ტექნიკური ექსპერტიზა
ელექტროენერგეტიკა
მშენებლობა
ხარისხის მართვა და ტექნიკური ექსპერტიზა

სადოქტორო

 
ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მართვა
მათემატიკური მოდელირება ინჟინერიაში
მასალები, ტექნოლოგიური პროცესები და მანქანები, სამშენებლო ნაგებობები
სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა
მასალები, ტექნოლოგიური პროცესები და მანქანები, სამშენებლო ნაგებობები (რუსულენოვანი)
მშენებლობა
მასალების მიღება დამუშავება და ხარისხის კონტროლი

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.